Matrícula ESO (admesos procés de preinscripció)

Quins dies haig de fer la matrícula?

Quina documentació haig d’enviar?

Com envio la documentació?

Quin material necessitaré el pròxim curs?

LLista de llibres de text /llicències digitals del pròxim curs. Cliqueu aquí

Com i a on puc comprar els llibres, les llicències digitals i/o l’ordinador portàtil:

Segons preferència de les famílies (Casa del Llibre, Corte Inglés, Abacus, Carrefour, Llibreries, etc)

OPCIÓ RECOMANADA PEL CENTRE: a través de IDDINK (projecte socialització de llibres). * Amb iddink els llibres que inclouen llicència, la llicència és gratuïta. Les famílies noves que necessitin ajuda per fer les comandes poden escriure un correu a info@iddink.cat o un whatsapp al 644 566 335 demanant que els truquin per fer la comanda. Més informació aquí.

Informació portàtil Fdos (amb codi de compra) i (Vídeo Fdos)

Informació taquilles 2020-2021 i Web taquirent

INFORMACIÓ AMPA 2020-2021

Informació curs 2020-2021

Benvolgudes famílies,

Us informem que el proper curs 2020-21, l’Institut preveu, en el marc de la innovació metodològica, la integració de les tecnologies i l’ús de les eines digitals com a noves metodologies de treball amb l’alternança amb altres mètodes d’ensenyament-aprenentatge  ja implementats en la pràctica docent de forma habitual, com ara el llibre de text, el quadern i/o la llibreta de treball, etc.

Aquesta implementació, que s’iniciarà el proper curs per a l’alumnat de 1r d’ESO, respon a la necessitat d’adequar-nos al nou “Pla d’Educació Digital de Catalunya 2020-25”, presentant enguany pel Departament d’Educació. Aquest projecte contempla una actuació de 5 anys en l’àmbit educatiu amb l’objectiu d’afavorir l’assoliment de la competència digital i comunicativa a tot l’alumnat i facilitar un model d’aprenentatge més autònom i personalitzat.

Per altra banda, el Departament d’Educació, fruit de la situació de pandèmia sanitària que hem viscut, estableix en el document “Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya”, la necessitat de contemplar des dels centres educatius, de forma preventiva, escenaris i eines de treball virtual, d’una part del temps lectiu o de la totalitat, en cas de produir-se un brot del virus en algun moment del curs. Així doncs, és fa necessari contemplar, en l’organització del curs, l’opció de treballar amb entorns i eines digitals, tal i com s’ha hagut de fer en l’etapa de confinament.

En aquest sentit, des de l’institut volem fer arribar a les famílies la necessitat que, a més dels alumnes de 1r d’ESO, també els alumnes de la resta de nivells, des de 2n d’ESO a batxillerat, disposin d’equipament informàtic propi com a eina de treball. Queda a criteri de la família i a la seva elecció quin ha de ser el dispositiu i, en cas necessari, com adquirir-lo.

A mode informatiu, us comuniquem que les empreses IDDINK, de gestió de llibres reutilitzats, i FDOS (en el cas de 1r d’ESO) ofereixen aquests equipaments. Trobareu aquesta informació al web del centre.

Tot i esperant que puguem treballar el proper curs de la forma més normalitzada possible, us desitgem un BON ESTIU!!

Equip directiu

Documentació

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ENVIAR:

 1. Full de confirmació de matrícula i actualització de dades, si no s’ha lliurat (incloent-hi un correu electrònic obligatori). Serà necessari  descarregar l’app iEduca tokapp (plataforma de gestió, de pagament de sortides i de comunicació del centre amb les famílies). El centre us proporcionarà el vostre usuari i contrasenya a l’inici del curs.
 2. Full d’autorització bancària per realitzar devolucions, en cas necessari.
 3. Fotocòpia del carnet de vacunacions actualitzat.
 4. 1 fotografies, mida carnet, digitalitzada.
 5. En el cas de no haver-ho presentat o modificat:
  • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
  • Fotocòpia del llibre de família complert.
 6. Justificant dels pagaments:
Compte BBVA ES17-0182-8733-45-0200041495 (els abonaments poden formalitzar-se a qualsevol caixer del BBVA):

1. Quota de centre:
100€ pel primer fill matriculat al centre.    
60€ pel segon fill matriculat al centre (el primer paga 100€). 
50€ per cada fill que es matriculi al centre, si sou família nombrosa o monoparental. Adjunteu document vàlid en vigor.

L’import de la quota de centre de les famílies ha estat aprovada pel Consell Escolar, màxim òrgan de govern del centre.  

2. Només alumnes  de 3r i 4t d’ESO, han d’abonar 1,12€ en concepte d’assegurança escolar obligatòria. (els alumnes de 2n d’ESO NO HAN DE PAGAR L’ASSEGURANÇA ESCOLAR). Afegiu l’import de l’assegurança a la quota de centre (exemple: 101,12€ o 61,12€ o 51,12€ per a alumnes de 3r o 4t ).  

3. Kit APG/Kit de Tecnologia: 0€ Aquest any s’ha bonificat i no es cobrarà.  

4. Quota de l’AMPA 20€: el pagament es farà mitjantçant d’Iddink (www.iddink.cat), independentment de comprar o no els llibres. No cal portar comprovant.  

Important!

En el concepte de pagament del rebut cal afegir :

Curs + Cognom + Nom de l’alumne/a  (Exemple: 1rESOMartínez María)

Si no surt aquesta informació es podria considerar com no abonat. Per facilitar la gestió, s’ha de fer un abonament per alumne. No es poden fer abonaments conjunts de germans.

MATRÍCULA ESO

(ALUMNAT DEL CENTRE QUE CURSARÀ 2N, 3R O 4T D’ESO EL CURS 2020-2021 )

Quins dies haig de fer la matrícula?

Quina documentació haig d’enviar?

Com envio la documentació?

Quin material necessitaré el pròxim curs?

LLista de llibres de text /llicències digitals del pròxim curs.

Com i a on puc comprar els llibres i/o les llicències digitals?

Informació dels retorns de les sortides no efectuades 2019-2020

INFORMACIÓ AMPA 2020-2021

Comunicat a les families

Benvolgudes famílies,

El Departament d’Ensenyament ha presentat un Pla de Reobertura dels Centres Educatius en la Fase 2 de Desescalada, que es farà efectiu, si tot va segons el previst, a partir del dia 8 de juny.

El Pla preveu que el retorn dels alumnes al centre és voluntari i en cap cas és per desenvolupar-hi la tasca docent de forma  presencial. Així doncs, en aquesta etapa final de curs, la tasca acadèmica i de seguiment personal de l’alumnat se seguirà fent via telemàtica. També s’utilitzarà aquest mitjà per tal de fer les activitats de recuperació amb aquells alumnes que tinguin alguna matèria i/o trimestre suspès i que no hagin pogut recuperar amb les propostes de treball fetes fins al moment.

Pel que fa al tema de l’orientació acadèmica i professional de l’alumnat, informar-vos que s’està fent de forma online i que en la data de la reobertura dels centres ja estarà, en la gran majoria dels casos, finalitzada.

Amb tot, però, volem informar-vos que si algun alumne o família necessités una entrevista o tutoria individualitzada amb el tutor o professors del departament d’orientació o direcció, estarem  a la vostra disposició, de forma presencial,  a partir del dia 9 de juny.

Per sol·licitar aquesta reunió caldrà que l’alumne i/o família enviï un correu electrònic a  secretaria@insmm.org especificant-hi el nom de l’alumne, curs, grup i persona amb qui sol·licita l’entrevista. Posteriorment serà el tutor destinatari qui contactarà amb l’alumne o familiar per planificar el dia i l’hora de la trobada.

En cas que necessiteu una atenció personalitzada podeu reservar cita per a aquests dies en horari de 9.00h a 13.30h.

Nivell educatiu Dia
1r ESO/ 4t ESO/ 2n batxillerat Dimarts 9 de juny
2n ESO/ 3r ESO/ 1r batxillerat Dijous 11 de juny

En cas de necessitar aquest espai d’atenció individualitzada i no poder assistir-hi en les dates assenyalades, feu-ho constar en el vostre missatge enviat al correu de centre.

Per tal de vetllar per l’acompliment de les mesures sanitàries per evitar la propagació del Covid-19, el Pla preveu unes propostes específiques i extraordinàries que a continuació detallem:

 • L’alumne si vol venir amb la família, només pot venir acompanyat per una persona (mare/pare/tutor legal).
 • Cal que s’acompleixin, de forma escrupolosa, totes les indicacions establertes en matèries de seguretat i higiene: rentat de mans, ús de mascareta, mantenir distància de seguretat de 2m, i totes aquelles indicacions que especifiqui el centre (portar el propi material per escriure, etc.).
 • Les famílies hauran de presentar una DECLARACIÓ RESPONSABLE,  que facilita el  Departament d’Ensenyament i que publicarem al web del centre, on es declara que l’alumne no té simptomatologia compatible amb la COVID-19 o qualsevol altre quadre infecciós, que no ha estat en contacte amb persones positives durant els darrers 14 dies i que té el calendari vacunal al dia.

Dir-vos per últim que, en aquests moments estem treballant també, en l’organització del nou curs escolar 20-21 atenent a les indicacions i instruccions que ens va facilitant el Departament d’Ensenyament. No podem donar-vos encara detalls d’aquesta organització, que sí sabem segur que serà diferent pel fet d’haver d’adaptar-nos a la situació actual que estem vivint. En la mesura que puguem anar concretant aquesta planificació, us la farem saber.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Una forta abraçada de part de tot el claustre de professorat del nostre institut.