Preinscripció ESO

PREINSCRIPCIÓ ALUMNES NOUS D’ESO CURS 2020-2021

NOVETATS D’ORGANITZACIÓ ACADÈMICA PER AL CURS 2020-2021

Projecte educatiu de centre i currículum de l’ESO

Oferta de places (8/5/2020)

(Pla parcial de desconfinament i obertura dels centres educatius per a la realització del procediment de preinscripció i matrícula escolar)

Nota de premsa

Preinscripció. gencat.cat i Vídeo preinscripció.gencat.cat

Lliurament de sol·licituds:

del 13 al 22 de maig (amb suport informàtic)

del 19 al 22 de maig  (amb cita prèvia, de 9:00 a 13:30h)

Com es farà la preinscripció?

De forma telemàtica:

Pas 1: S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre i es promou la presentació de la sol·licitud amb suport informàtic. Cal inciar el tràmit amb el número d’identificació de l’alumne/a (el facilitarà el centre escolar) o es pot consultar al web del departament.

Pas 2: Enviar la sol·licitud obtinguda en el pas 1 juntament amb la documentació identificativa i acreditativa de les circumstàncies al·legades, escanejada o fotografiada (per les dues cares) al correu electrònic a8021788@xtec.cat o al mòbil de l’institut 639742583.

Pas 3: Rebreu per part del centre,  al vostre correu electrònic, un justificant de recepció de la sol·licitud per a què en tingueu constància.

De forma presencial:

L’opció presencial es reserva per a les famílies que no puguin per alguna raó fer el tràmit telemàtic. Garantirem que en els tràmits presencials es respectin les mesures de seguretat demanades pel Departament de Salut.

Pas 1: Amb cita prèvia, i a través d’una eina corporativa que es posarà al web del centre.

Pas 2: Portar al centre el dia i hora assignat tota la documentació requerida i omplenada des de casa.

 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 • Recordeu la recomanació de portar mascareta i guants.
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Pas 3: Rebreu per part del centre un justificant de recepció de la sol·licitud per a què en tingueu constància.

ENLLAÇOS RELACIONATS:

 1. Enllaç al tràmit per a fer la sol·licitud de preinscripció telemàtica
 2. Sol·licitud de preinscripció: català / castellà
 3. Enllac al web del departament per obtenir el número d’identificació d’alumne.
 4. Calendari preinscripcio ESO
 5. Barem preinscripció
 6. Zonificació secundària (Mapa de zones)
 7. Formulari per identificar la zona d’escolarització preferent (Consulta per carrers: servei de l’Ajuntament de Montcada i Reixac).
 8. Documentació necessària en cas d’al·legar circumstàncies personals contemplades en normativa:

 • (DNI o NIE de l’alumne (obligatori en el cas de majors de 14 anys) i del pare, la mare o dels tutors legals.
 • Certificat de convivència, on constin tots els membres de la unitat familiar, en el cas que l’adreça del DNI/NIE no sigui l’actual.
 • Llibre de família, o partida de naixement, en el cas de no tenir-ne.
 • Targeta sanitària de l’alumne/a.
 • Contracte laboral o certificat emès per l’empresa, quan a efectes de proximitat al centre, es vulgui tenir present el lloc de treball dintre de la zona d’influència.
 • Certificació de la condició conforme la unitat familiar és beneficiària de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.
 • Certificat de disminució (igual o superior al 33%) de l’alumne/a, germà/germana, pare/mare o pensionistes de la Seg. Social que tenen reconeguda una incapacitat permanent de grau total, absoluta o gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei.
 • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.

IMPORTANT! Totes les publicacions es faran al web del centre, no s’ha de venir al centre a consultar-les.

– Publicació de les llistes baremades provisionals:  29 de maig.

– Reclamacions: del 2 al 5 de juny (per correu electrònic o cita prèvia)

– Publicació de la llista d’ admesos i, si s’escau, de la llista d’espera: 7 de juliol.

Publicació llistat d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i nova admissió: 30 de setembre.

MATRÍCULA DELS ALUMNES ADMESOS:

Matrícula 1r d’ESO (suport informàtic):        del 13 al 17 de juliol

Matrícula 1r d’ESO    (amb cita prèvia):    el 16 i 17 de juliol                                                           

                                                           

                                                          

                                                               

Comments are closed.